รายงานงานวิจัย แยกตามปี


 


ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด
*** การค้นหาข้อมูล สามารถค้นตามหัวข้อได้ โดยไปคลิกที่หัวข้อที่ต้องการค้นหา แล้วกรอกข้อมูลในช่องค้นหาได้เลย ***
ปี ชื่องานวิจัย ผู้ทำวิจัย สาขา ประเภท แหล่งตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก URL
2561 จำนวนและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน สิอร หาสาสน์ศรี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 4 ตำรา โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 113 ปี 1
2561 การศึกษามโนมติที่คลาดเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการถ่ายทอดทางพัมธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิชชุดา พลยางนอก วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2561 417 ปี แผ่นดินกรุงศรีอยุธยา ปิยะ มีอนันต์ สังคมศึกษา กลุ่ม 4 ตำรา พระนครศรีอยุธยา : เทียนวัฒนาพริ้นติ้ง 1 Link View
2561 การบริหารสถานศึกษาอย่างผู้บริหารมืออาชีพ ธีระวัฒน์ มอนไธสง บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 4 ตำรา โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 113 ปี 1
2561 การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปิยะธิดา ทองอร่าม คณิตศาสตร์ กลุ่ม 4 ตำรา โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 113 ปี 1
2561 การจัดประสบการณ์พลศึกษาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ภรภัทร นิยมชัย การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 4 ตำรา โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 113 ปี 1
2561 A Digital Storytelling on Video to Improve English Speaking Skills of Thai EFL Undergraduate Students Siripon Saenboonsong and Akarapon Poonsawad คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) The 7th International Mobile Education and Learning Technologies Conference 2020 - Singapore 0.2
2561 การติดตามผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ธีระวัฒน์ มอนไธสง และคณะ บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 4-5 กรกฎาคม 2562 0.2 Link View
2561 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชชุดา พลยางนอก การประถมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ 0.6
2561 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาเด็กสมาธิสั้น วริสรา จุ้ยดอนกลอย การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 ตำรา โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 113 ปี 1
2562 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ เรื่องการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สุวนิตย์ รุ่งราตรี และคณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิตณ มหาวิทยาลัยรังสิต 0.2 Link View
2562 การศึกษาทัศนคติและบทบาทของู้ดลี้ยงสุนัขที่มีต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์พุทธศักราช 2557 เพื่อการสร้างพื้นที่แก่สุนัขสู่สถาบันครอบครัว นรเศรษฐ์ เตชะ สังคมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 0.2 Link View
2562 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานอาเซียนศึกษาของของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พรเทพ รู้แผน และธีระวัฒน์ มอนไธสง บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเยตอีสาน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 0.6 Link View
2562 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ไปสู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ธีระวัฒน์ มอนไธสง และคณะ บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 0.2 Link View
2562 ความงามของตัวละครเอกฝ่ายชายในกลอนบทละคร : ทรรศนะการรับรู้ วิขลดา รอดแก้ว การสอนภาษาไทย กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า\" ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ภัธภร หลั่งประยูร การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 4 ตำรา โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 113 ปี 1
2562 การศึกษารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยใช้แผนที่ความคิด เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วรรณคดีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จันจิรา หาวิชา การสอนภาษาไทย กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า\" ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 ประสิทธิผลการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพครูของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล, ศิริรัตน์ ชาวนาว และวรวุฒิ ธาราวุฒิ สังคมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า\" ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคร๔และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ธีระวัฒน์ มอนไธสง และคณะ บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 4-5 กรกฎาคม 2562 0.2 Link View
2562 การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารทรัพยากรทางการศึหษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 นริสานันท์ แมนผดุง และคณะ บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 4-5 กรกฎาคม 2562 0.2 Link View
2562 การนาเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรเทพ รู้แผน บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 0.6 Link View
2562 การสังเคราะห์งานวิจัยการเรียนแบบผสมผสานด้านการสอนภาษาอังกฤษ: การวิเคราะห์อภิมาน ภัธภร หลั่งประยูร และบริบูรณ์ ชอบทำดี การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI ที่มีต่อทักษะการสื่อสารและคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้วิชาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วริสรา จุ้ยดอนกลอย และคณะ การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า\" ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 การพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ ภูษณิศา สุวรรณศิลป์ วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 1) วารสารวิชาการศริปทุม ชลบุรี ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 0.8 Link View
2562 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถม รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล การประถมศึกษา กลุ่ม 4 ตำรา โครงการพัฒนาตำราวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 113 ปี 1
2562 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิ๊กซอว์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น สาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศิริพล แสนบุญส่ง และคณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2562 (ICE 2019) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 0.2 Link View
2562 การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พรเทพ รู้แผน บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับที่ พฤษภาคม 2562 0.6 Link View
2562 การศึกษาการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปรที่ 3 วริสรา จุ้ยดอนกลอย และคณะ การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า\" ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ กรณีศึกษาโรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง และคณะ บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 4-5 กรกฎาคม 2562 0.2 Link View
2562 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ อมรัตน์ สนั่นเสียง และคณะ คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า\" ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดียเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Photoshop พื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ สุวิทย์ ไวยกุล และคณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า\" ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 Pronunciation Problems of Thai EFL Teaching Major Students รักษมน ยอดมิ่ง การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) The Fifth Saarbrucken Conference on Foreign Language Teaching in Saarbrucken from 29 to 31 October 2019 0.4 Link View
2562 การพัฒนารูปแบบความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ประเภทอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชมพูนุท สุขหวาน และคณะ วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 1) วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2562 0.8 Link View
2562 กลุ่มคน \"มอญ\" : ในพื้นที่ประวัติศาสตร์และความทรงจำของชุมชนโพธิ์สามต้นในสมัยอยุธยาจนถึงธนบุรี นรเศรษฐ์ เตชะ สังคมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารอยุธยาศึกษา ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 0.6 Link View
2562 ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สมกมล กาญจนพิบูลย์ สังคมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า\" ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 การพัฒนาแบบฝึกทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภัธภร หลั่งประยูร การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562 0.6 Link View
2562 การศึกษการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดำเนินงานแนะแนวตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ธีระวัฒน์ มอนไธสง บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 การพัฒนาสื่อวิะีโออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ นิป เอมรัฐ และคณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภัธภร หลั่งประยูร และบริบูรณ์ ชอบทำดี การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปิยะธิดา ทองอร่าม และคณะ คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 แนวทางการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพสู่มาตรฐานด้านการบริหารจัดการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดอ่างทอง วีรภัทร ภัทรกุล บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 0.6 Link View
2562 ผลการใช้โปรแกรมการลดนำ้หนักสำหรับนักศ฿กษาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน วัชรินทร์ เสมามอญ พลศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 0.6 Link View
2562 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวคิดของซูซูกิผ่านการใช้กิจกรรมเพลงภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการออกเสียงต่อเนื่องในภาษาอังกฤษ เนตรนิภา เจียมศักดิ์ การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับครูประถมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ภัธภร หลั่งประยูร และ บริบูรณ์ ชอบทาดี การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อมรรัตน์ สนั่นเสียง คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า\" ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 The Effect of Blended Learning upon Learning Achievement of English Language Teaching Program Students in the Faculty of Education, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University ภัธภร หลั่งประยูร และบริบูรณ์ ชอบทำดี การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) The International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 0.4 Link View
2562 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จีนพันธ์บำรุง) ศักดา จันทราศรี และคณะ คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 0.2 Link View
2562 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พรเทพ รู้แผน บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม 2562 0.6 Link View
2562 แนวทางการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโรงเรียนพระอินทร์ (กล่อมสกุลอุทิศ) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง และคณะ บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 10 4-5 กรกฎาคม 2562 0.2 Link View
2562 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย สุภัทรา คงเรือง การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 0.6 Link View
2562 INTEGRATING CULTURE INTO ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS: THE PERSPECTIVES OF PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS IN THAILAND กรกนก ฮัปเปิล การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) Research W odd International Conference, Prague, Czech Republic, 21st - 22nd December, 2019 0.4 Link View
2562 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพรชของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พรเทพ รู้แผน บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเยตอีสาน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 0.6 Link View
2562 แนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พรเทพ รู้แผน และธีรวัฒน์ มอนไธสง บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารแสงอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเยตอีสาน ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 0.6 Link View
2562 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนแบบกลับด้านวิชาคอมพิวเตอร์สาหรับครูของนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บริบูรณ์ ชอบทําดี และชัยยศ เดชสุระ คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2562 0.2 Link View
2562 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติโดยใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พัสสกรณ์ วอรรธมงคล สังคมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การนำเสนอผลงานระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 0.2 Link View
2562 Integrating Culture into English Language Classrooms: The Perspectives of Pre-Service English Teachers in Thailand กรกนก ฮัปเปิล การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) RESEARCH WORLD INTERNATIONAL CONFERENCE Prague, Czech Republic 0.2 Link View
2562 Synthesis of Research on Blended Learning in English Reading: A Meta-Analysis บริบูรณ์ ชอบทำดี และภัธภร หลั่งประยูร คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) The International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 0.4 Link View
2562 แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้มายคอร์สวิลล์ในชั้นเรียน รักษมน ยอดมิ่ง การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มิถุนายน-ธันวาคม 2562 0.6 Link View
2563 A Digital Storytelling on Video to Improve English Speaking Skills of Thai EFL Undergraduate Students Siripon Saenboonsong and Akarapon Poonsawad คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) The 7th International Mobile Education and Learning Technologies Conference 2020 - Singapore 0.4
2563 การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ประโยคความซ้อนแบบนามานุประโยคโดยใช้สมองเป็นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร การสอนภาษาไทย กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 0.6
2563 การศึกษาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เรื่อง บั้งไฟพญานาค ภูษณิศา สุวรรณศิลป์, และ ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
2563 ทบทวนวาทกรรมว่าด้วยมรดกโลกกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน. นรเศรษฐ์ เตชะ สังคมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า (ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563) 0.6
2563 การพัฒนาสมรรถนะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูปฐมวัยตามแนวคิดโรงเรียนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วัชรภัทร เตชะวัฒศิริดำรงและภัทราวรรณ จันทร์เนตร์ การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า 15-16 ธันวาคม 2563 0.2
2563 The Effect of Blended Learning with Collaborative Learning upon English Communication Skills of English Teaching Program Students Pattaporn Langprayoon การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) The 5th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020) 0.4
2563 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สุภัทรา คงเรืองและพัชนี บุญรัศมี การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ\"ราชภัฏกรุงเก่า\" ครั้งที่3 ประจำปี 2563.วันที่15-16 ธันวาคม 2563. มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
2563 การพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมวัยด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สุภัทรา คงเรือง,ศาสตร์บุญธาภา ฤทธิ์ธนัตถ์โรจและจุฑามาส นิลคง การศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) งานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่าง วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
2563 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วรุฒ สุขสอน และวัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง หลักสูตรและการสอน (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 0.6
2563 การใช้ภาษาสร้างแรงจูงใจเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รุ่งทิวา สุภานันท์, จิรนนท์ พุทธา, ชัชวาลย์ เกตุศิริ การสอนภาษาไทย กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) การประชุมสัมมนาวิชาการภาษาและวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 0.4
2563 การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล และศิริรัตน์ ชาวนา สังคมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ 0.6
2563 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0 ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 0.6
2563 ผลการใช้แบบเรียนสนทนาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง สำหรับชาวต่างชาติ วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ 0.6
2563 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานระดับมัธยมศึกษาของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สิรภพ สินธุประเสริฐ, วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง และธานี ชูกำเนิด. คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ 0.6
2563 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกรายวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาสำหรับครู ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปารณีย์ ขาวเจริญ และสุวิทย์ ไวยกุล คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 0.2
2563 Improving Graphic Design Skill Through G Suit for Education in Undergraduate Students Suwanit Rungratri and Siripon Saenboonsong คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2020) 0.4
2563 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ชลลดา อ่อนพันธุ์ และวัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง หลักสูตรและการสอน (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 0.6
2563 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดสะตีมศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ 5 ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พลังงานกลและกฎการอนุรักษ์พลังงาน ภิยยกาญจน์ แย้มศรี และพัชรพล เถาธรรมพิทักษ์ วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่าวันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
2563 การพัฒนาตำรา วิชา การวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปิยะธิดา ทองอร่าม ป.บัณฑิต กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า ประจำปี พ.ศ. 2563 0.2
2563 การพัฒนารูปแบบ การสอนวรรณคดีไทยโดยใช้เพลงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จันจิรา หาวิชา การสอนภาษาไทย กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
2563 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่มีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สมกมล กาญจนพิบูลย์ สังคมศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 0.2
2563 ผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยแพลตฟอร์มวีดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนของนักศึกษาสาขาพลศึกษา สมชาย สุวรรณะ และ บริบูรณ์ ชอบทำดี พลศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
2563 การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาด้วยเนื้อหาโฟนิกส์และสื่อโฟนิกส์อินโฟกราฟิก รักษมน ยอดมิ่ง การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจำปี 2563 0.2
2563 การศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นาฏยา แสงพระอินทร์ และพรเทพ รู้แผน บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 0.6
2563 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานกลุ่มเรื่องดินและน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” วิชชุดา พลยางนอก และกมลวรรณ ธนะวิทย์. วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ \"ราชภัฏกรุงเก่า” วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
2563 ผลการจัดกิจกรรมเกมศึกษาที่ส่งต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ศิริพล แสนบุญส่งและอัครพล พูลสวัสดิ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 0.4
2563 แนวทางการสืบสานคติพระจักรพรรดิราช สัญลักษณ์แห่งอำนาจในงานศิลปกรรม ณวัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของพระยาไชยวิชิต (เผือก) ปิยะ มีอนันต์ สังคมศึกษา กลุ่ม 4 บทความทางวิชาการ วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 0.2
2563 แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง ณภัทร ขำมณี และธีระวัฒน์ มอนไธสง บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ 0.6
2563 English into Thai Translation Errors in Adverb of Thai EFL Learners Nednipa Jiemsak การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) Innovation and development for Classroom in the 21st Century: The 1st International Conference on Education 0.4
2563 แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดสระบุรี ขนิษฐา สะโดอยู่ และธีระวัฒน์ มอนไธสง บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0.6
2563 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา ครูวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัชราภร พูลบุญ วิทยาศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
2563 การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคความซ้อนแบบนามานุประโยคในหนังสือหลักภาษาไทย หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร การสอนภาษาไทย กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0.6
2563 แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามวงจรคุณภาพ PDCA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณัฐชยา จิวประเสริฐ และพรเทพ รู้แผน บริหารการศึกษา (ป.โท) กลุ่ม 1 งานวิจัย (วารสาร TCI 2) วารสารการบริหาร การศึกษาและภาวะผู้นำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 0.6
2563 การล้อเลียนเพื่อสร้างอารมณ์ขันในพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องวงศ์เทวราช วิชลดา รอดแก้ว การสอนภาษาไทย กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.2
2563 การศึกษาความวิตกกังวลในการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอยุธยา. นฤมล ตันติชาติ การสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า”ประจำปี 2563 0.2
2563 การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูสาขาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการโค้ดชิ่ง สิอร หาสาสน์ศรี คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2563 0.2
2563 Study of Teacher’s Learning Management Behavior with Professional Learning Community through Active Learning in Mathematics Classroom. Supinda Pectchara คณิตศาสตร์ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ) 2020 5th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed) 0.4
2563 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ด้วยกระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง สุภัทรา คงเรือง และพัชนี บุญรัศมี การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 งานวิจัย (การประชุมวิชาการ ระดับชาติ) การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2563 0.2