Vision

sample

 

ไม่เคยหยุดพัฒนา...
       ... เพื่ออนาคตที่ดีกว่า

 

"Application ในวันพรุ่งนี้
       ... ต้องดีกว่าวันนี้ "

 

sample

 

 
สินค้าและบริการ

ระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561


รายการ

ระยะเวลา
1.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 2 วัน
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการค่าน้ำประปา 2 วัน
3.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสารบรรณ 2 วัน
4.ระบบสารสนเทศเพื่องานบุคคล 2 วัน
5.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุ 2 วัน
6.ระบบสารสนเทศเพื่องานประชากร 2 วัน
7.ระบบสารสนเทศการให้บริการด้านสาธารณสุข 2 วัน
8.ระบบสารสนเทศงานคำร้องโยธา 2 วัน
9.ระบบสารสนเทศงานสวัสดิการ 2 วัน
10.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดเก็บเอกสาร 2 วัน


สนใจระบบไหน แจ้งที่ ฝ่ายจัดฝึกอบรม : Tel : 085-6140093,061-6522964
Email : thai2soft@hotmail.com Id Line : Thai2soft ครับ

 

ภาพรวมของระบบบริหารกิจการประปา 

แผนการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการให้บริการลูกค้าของทางพิษณุโลกไอที ซึ่งมีหน้าที่จัดการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ ทางพิษณุโลกไอทีจัดจำหน่าย ให้กับลูกค้าขณะเดียวกัน ยังมีหน้าที่สนับสนุนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆ

ในการเผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี ด้วยการจัดฝึกอบรมหรือจัดสัมมนาทั้งภายในและ

ภายนอกสถานที่ ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยราชการและสถานศึกษา
หลักสูตรอบรมนอกสถานที่
- จะคิดค่าบริการฝึกอบรมนอกสถานที่ในอัตราเหมาจ่าย
- จำนวนผู้เข้าอบรมขึ้นอยู่กับการพิจารณาร่วมกันระหว่างทางพิษณุโลกไอทีและลูกค้า

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


โปรแกรมรองรับทั้ง Smart Phone และ Tablet ที่ทำงานบน ระบบปฏิบัติการ Android

 

- ( โปรแกรมไม่มีวันหมดอายุ )
- ไม่มีค่าดูแลบำรุงรักษาโปรแกรมตลอดไป
- โปรแกรมรองรับ ตั้งแต่ windows 7 ขึ้นไป

 

ระบบบริหารงานกิจการค่าน้ำประปา/ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

 

ตัวอย่างใบเสร็จค่าธรรมเนียมประปา

 

 

ตัวอย่างใบเสร็จค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เครื่องพิมพ์หัวเข็มแคร่สั้นรุ่น LQ-310

 

ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ พิมพ์จาก Mobile Printer

 เครื่องจดบันทึกหน่วยน้ำ(ทำงานบน OS Android )และเครื่องพิมพ์แบบพกพา


 

สามารถมาชำระเงินที่ Counter โดยใช้ Barcode ได้

 

 

** ทางเราจำหน่ายและออกแบบใบเสร็จค่าน้ำประปา/ค่าขยะ ในราคามิตรภาพ

 


sample

 


 
ฝ่ายขาย...
sample

 

ติดต่อฝ่ายขาย :


1 : 085-6140093
2 : 061-6522964
3 : 090-6966619
  

         

Id Line : Thai2soft
 Email : Thai2soft@hotmail.com  
          


 
 
sample