โปรแกรมบริหารกิจการประปา
sample

จัดการเรื่องการบริหารการจัดเก็บ ค่าประปา พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ป.14,ป.31,ป32

 
โปรแกรมบริหารกิจการขยะ

จัดการเรื่องการบริหารการจัดเก็บ ค่าขยะ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ต่างๆ

 
โปรแกรมบริหารเบี้ยยังชีพ
sample

จัดการข้อมูลการจ่ายเงิน รับเงิน ของคนชราและคนพิการในเขต อบตและเทศบาล 

 

 
โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์ 
sample

จัดการเรื่อง วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ประวัติครุภัณฑ์ ประวัติการส่งซ่อม

 
โปรแกรมบุคลากร
sample

จัดการเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการอบรม การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ

 
โปรแกรมสารบรรณ

จัดการเรื่องหนังสือรับ-ส่ง Scan หนังสือรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ ของ
อบต./เทศบาลตำบล