About Us

 

 

 

 

 

 ศูนย์บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจร

ทางร้านได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการทำงานในส่วนของ ขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล ดังนี้
1.โปรแกรมประปา ( จัดการเรื่องบริหารการจัดเก็บ ค่าประปา พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ป.17,ป.31,ป32 )
2.โปรแกรมขยะ    ( จัดการเรื่องบริหารการจัดเก็บ ค่าขยะ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน รายงาน ต่างๆ )
3.โปรแกรมพัสดุครุภัณฑ์  (จัดการเรื่อง วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าเสื่อมราคา ประวัติครุภัณฑ์ ประวัติการส่งซ่อม)
4.โปรแกรมโยธา ( จัดการเรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง ตรวจสอบการก่อสร้าง รายงานต่างๆ)
5.โปรแกรมบุคลากร (จัดการเรื่องเกี่ยวกับบุคลากร ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการอบรม การเลื่อนเงินเดือน ฯลฯ)
6.โปรแกรมจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
7.โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
8.โปรแกรมสารบรรณ (จัดการเรื่องหนังสือรับ-ส่ง Scan หนังสือรับ-ส่ง ค้นหาหนังสือ  ของอบต./เทศบาลตำบล)
9.โปรแกรมจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี
10.โปรแกรมบริหารเบี้ยยังชีพคนชราและคนพิการ

<<< รับออกแบบจัดทำเวปไซด์ สำหรับหน่วยงานราชการ ครอบคลุมทุกความต้องการ
<<< รับออกแบบ-ติดตั้ง ระบบเครือข่าย LAN แบบใช้สายและไร้สาย ในราคาถูก
<<< รับประกันดูแลระบบและบำรุงรักษา 1 ปี โดยทีมช่างที่พร้อมให้บริการท่านถึงหน่วยงานทันทีที่ได้รับแจ้ง
        ทางเรามีโปรแกรมเมอร์พัฒนาโปรแกรมเพื่องานของ อบต. และ เทศบาลตำบล
        ในราคามาตรฐานทางเรารับประกันคุณภาพของโปรแกรม และเรื่องเซอร์วิส